(Začiatočnícky referát podľa kníh: z Helmut Minkowski: Das Ringen im Grublein, Ms.Germ.Quart2020, Hanns Wurm, Fabian von Auerswald: Ringenkunst)

grubleinringenPredslov

Ringen, teda zápasenie, je pojem dobre známy tým, ktorý sa venujú výskumu a rekonštrukcii európskych historických bojových umení. V našej práci vám chceme prezentovať jeho špecifickú podobu, Grübleinringen, ktorá je ešte dnes zahalená rúškom tajomna, najmä z príčiny nedostatku informácií.

Pokúsime sa zachytiť podstatu toho športovo-zábavného klania. Za účelom vyššej objektivity siahneme po viacerých autentických dielach, ktorých preklad vám predložíme neskôr v práci.

Všeobecnou otázkou zostáva, prečo by sme mali venovať svoju námahu štúdiu európskych historických bojových umení? Myslíme si, že zodpovedanie tejto otázky je vecou pomeru každého Európana voči vlastnej kultúre, z ktorej pochádza.

Veríme, že táto práca nepredstavuje bodku za výskumom Grübleinringen, naopak je len akýmsi impulzom k hlbšiemu výskumu, ktorý bude praktizovaný nielen na teoretickej rovine.

Úvod

Grübleinringen zaberá v systéme nemeckého stredovekého zápasenia špecifické postavenie, nakoľko sa jedná o jedinečnú, dovtedy nepoznanú formu športovo-zábavného klania, ktorého praktikovanie spadá do rozpätia rokov 1500 až 1540. Neskoršie šermiarske a zápasnícke knihy sa už o ňom nezmieňujú, prípadne zaznamenávame len strohé narážky. Práve vďaka malému množstvu literárnych prameňov sa dá usudzovať, že Grübleinringen bola forma zápasenia, ktorá bola praktikovaná iba v špecifických regiónoch a i to navyše len istou skupinou tamojšieho obyvateľstva.

Hlavné zmienky o tomto type zápasenia nachádzame vo fechtbuchu zo 16. storočia, ktorý býva označovaný ako Berlínsky alebo Burckhardt-Schönauerský rukopis, ďalej v troch tlačiach z prvého desaťročia 16. storočia, a z osemstranovej obrázkovej prílohy diela „Ringenkunst" od Fabiana von Auerswalda (Wittenberg 1539).

Z jazykovedného hľadiska pojem „grübeln" označuje buď synonymum ku slovesu „graben (kopať, ryť)", alebo je to sloveso morfologicky príbuzné so slovesami „tasten, krabbeln (vyhmatávať, skúmavo chytať)", prípadne neskôr v 16. storočí stráca sloveso svoj pôvodný sémantický základ a pripisujú sa mu konotácie typu „sinnieren, nachsinnen (zamýšľať sa, predpokladať)".

Z tohto vyplýva, že „Grübleinringen" mohlo mať pôvodne dva významy, teda ringen vo vyhrabanom priestore (graben), prípadne „jemné ringen". Pri druhej interpretácii vychádzame z referencie slovesa „grübeln" ku slovesu „tasten, krabbeln", teda k slovesu skúmavo chytať, vyhmatávať.

V priebehu rokov výskumu Grübleinringenu sa vyskytlo niekoľko mylných interpretácií. Ako príklad uvádzame:

Pri hľadaní prvých interpretačných omylov sa musíme obrátiť späť na Wassmannsdorffa, ktorý dáva „grübeln" do významu predpokladať, zamýšľať sa, a v takomto kontexte chápe „Grübleinringen" ako zápasenie, pri ktorom zápasníci postupujú opatrne, zvažujú techniky a najmä predvídajú ťahy svojich protivníkov.

Ďalšie mylné interpretácie pojednávajúce o „Grübleinringen" nachádzame v spisoch Hermanna Altrocka, ktorý radil „Grübleinringen" k jednej z foriem Božieho súdu. Vychádzal najmä z manuskriptu Hansa Thalhoffera, kde boli zobrazené scény Božieho súdu, prebiehajúce formou ringenu, kde silnejší zápasník bol do pol pása v jame. Toto vidíme často na vyobrazeniach súbojov mužov s ženami.

Problémom tejto interpretácie je, že v tomto prípade išlo o Boží súd, v ktorom sa síce používali ťahy z ringenu (zápasenia), no používali sa i zbrane a práve často strata zbrane znamenala koniec súdu.

V žiadnom primárnom ringbuchu, ktorý pojednáva o „Grübleinringen" nie je spomenuté, že by tento spôsob zápasenia bol istou formou súdneho duelu. Z prameňov je naopak zjavné, že sa jednalo o formu športovo-zábavného klania.

 

Fechtbuch Ms. Germ. Quart 2020

Pôvodne sa tento manuskript nachádzal v privátnom vlastníctve vo Švajčiarsku, kde však nebol evidovaný v žiadnom katalógu, a tak prvý preukázateľný majiteľ bol umelecký a kultúrny historik Jacob Burckhardt-Bachofen, žijúci v meste Basel. Neskôr prechádzal manuskript rukami viacerých vlastníkov (umelecký maliar Johann Ludwig Burghardt-Schönauer, lekár Jean Louis Burckhardt). V roku 1923 bol manuskript predaný galérii Fischer v meste Luzern. Neskôr, v roku 1938, prešiel rukopis pod správu oddelenia manuskriptov Štátnej knižnice v Berlíne.

Manuskript je juhonemeckého pôvodu, jazykovo spadajúci do pohraničia frankského a švábskeho regiónu, vymedzeného mestami Augsburg a Nürnberg. Podľa jazyka, vodotlače či oblečenia zobrazeného na ilustráciách, ale aj iných prvkov manuskriptu sa dá usudzovať, že vznikol niekedy v období medzi rokom 1510 a 1520.

Vodotlače na manuskripte sa taktiež nedajú jednoznačne priradiť ku konkrétnemu roku. Celkove rozlišujeme šesť typov použitých vodotlačí – korunu, medveďa, iniciálu H, ktorá má v strede kríž (táto je veľmi podobná vodotlači z bavorsko-rakúskeho regiónu z rokov 1531-1535), iniciálu P na štíte (taktiež nesie referencie na vodotlač z bavorsko-rakúskeho regiónu z rokov 1531-1535), biskupskú čapicu vyvýšenú na kríži (podobnosť s vodotlačou z mesta Siegen z roku 1515, z mesta Basel z roku 1524, ďalej Regensburg 1532, Nürnberg 1532-1536, a Kolín 1533) a posledná vodotlač má tvar štítu.

Obsah manuskriptu sa delí do tematických celkov, ktoré na seba logicky nadväzujú, i keď vidíme skoky medzi jednotlivými vodotlačami. Tento jav sa dá pripísať buď tej možnosti, že ilustrátori a pisári zozbierali materiáli rôzneho pôvodu a pokúsili sa z nich zložiť kompaktný celok, alebo jednoducho možnosti chyby pri zväzovaní rukopisu. Z tohto dôvodu nie je tiež možné zistiť, či najskôr vznikol text alebo ilustrácie manuskriptu.

Text manuskriptu

Podľa autorského štýlu je zrejmé, že ilustrácie rukopisu boli vytvorené jednou osobou, ale text mal viacerých autorov. Z tohto dôvodu prevláda názor, že miniatúry vznikli až po vypracovaní textovej časti manuskriptu. Samotný rukopis nám však nehovorí nič o ilustrátorovi, pisároch ani o objednávateľoch tohto diela.

Ako bolo povedané, manuskript je delený na tematické celky, napríklad Roßfechten (šerm na koni), Dolgen (bojové umenie dýky), Ringen (zápasenie), a samozrejme Ringen in Grüblein (strany 123-130). Skoro každý tento tematický celok nesie rukopis iného autora.

V niektorých tematických celkoch nájdeme taktiež komentáre pochádzajúce zo 17. storočia. Dá sa predpokladať, že pochádzajú od vtedajšieho vlastníka fechtbuchu. Istým spôsobom slúžia ako objasnenie k prevedeniu určitých techník, a tak sa dá predpokladať, že už v tomto storočí bolo toto umenie pokladané za staré a prinajmenšom z časti zabudnuté.

Kompilačný charakter sprievodných textov však nie je ojedinelosťou, ale skôr akýmsi bežným javom, ktorý prevládal v období vzniku tohto fechtbuchu, teda v  období doznievajúceho stredoveku.

Text a ilustrácie manuskriptu však nie sú úplne dokončené. Ako príklad uvádzame fakt, že stať o zápasení muža a ženy, ktoré bolo v regióne južného Nemecka pomerne rozšírené, tu absentuje.

Rovnako zaujímavý je fakt, že práce na manuskripte boli z neznámeho dôvodu náhle prerušené, o čom svedčí i to, že nachádzame nedokončené ilustrácie v tematickom celku „Roßfechten". Obrysy týchto ilustrácií neskôr dokončil novší umelec, pravdepodobne Burckhardt-Schönauer.

Miniatúry

Ako už bolo uvedené, miniatúry majú jedného tvorcu, čomu nasvedčuje štýl ich vypracovania. Jedná sa o kvalitne spracované, živo pôsobiace ilustrácie, ktoré boli pestro vyfarbené.

Ilustrácie ku Grübleinringen zaberajú, tak ako i ostatné ilustrácie manuskriptu, plochu celej strany, pričom ich výška predstavuje 12-13 cm. Ako zátišie, resp. bojisko, slúži kríčkami ozdobená lúka. V pozadí absentujú postavy divákov. Grüblein je zobrazené ako plocha bez trávy, cirka o rozlohe dvoch spojených chodidiel.

Zápasníci sú zobrazení ako statný muži vo veku 35-40 rokov. Niekedy bojuje mladší zápasník zo starším, pričom v takomto prípade, rovnako ako u Auerswalda, predstavuje starší zápasník majstra a mladší učeníka. Ich oblečenie zodpovedá dobovému oblečeniu z prvej štvrtiny 16. storočia.

Zaujímavosťou je, že podobne ako v Auerswaldovom manuskripte, tak i tu majú zápasníci odeté nohy. V predošlých fechtbuchoch bolo zvykom zobrazovať zápasníkov bosých.

Grübleinringen, originálne texty a ich preklad

122b

  (prázdna strana)

123a

(len miniatúra a nadpis)

0251

Das warten im grublein

Preklad:

Čakanie v Grüblein

 

123b

So du im grubl stest/im wartn/richt er sich dann auf/wie hie gemalt/und vermeint mit ainem Stoß dich auf dem grubl zum pringen/So schickh dich also/ ste for mit deinem lincken fus felt er dich dann mit dem stos/ zu dein rechtn so treib das nachulget stuckh auf dem nachulgenden bletl/

Preklad:

Keď čakáš stojac v Grüblein na útok súpera, ktorý sa stavia tak ako je tu zobrazené a myslí si, že ťa jedným úderom vyhodí z Grüblein, tak rob nasledovné: daj ľavú nohu pred pravú. Ak ťa napadne s úderom proti tvojej pravej strane, tak pokračuj tak ako je to zobrazené na nasledujúcej strane.

 

124a

 (Bez miniatúry)

So stos imbs ab mit deinr linckhn/ in sein arm ob seinem ebogen wie h.g. (═ hie gemalt) so mus er sich wenden/ So magstu dann das sunne zeigen dreiben/ : Also so du in den rechtn arm mit deinem linckn aufgestossen wie hie gemalt/ unnd dein lincker vues vorstet/ so treib es wie hernach geschriben/

Preklad:

Stras sa ho (súpera) tak ako je tu nakreslené, s tvojou ľavou rukou na jeho (pravej) ruke povyše lakťa. Potom sa musí otočiť a ty mu môžeš ukázať slnko (v zmysle vykĺbiť, vytočiť mu hlavu). Keď si teraz jeho pravú ruku s tvojou ľavou odstrčil a máš ľavú nohu nastavenú, tak pokračuj tak ako je napísané na nasledujúcej strane.

 

124b

 (Bez miniatúry)

So greif nach dem stos hintn in sein linck agsl/ und reis in uber dein fergefetn fues/unnd mit der rechtn hant stos in vorn oben in die brust/

Preklad:

Po údere ho chyť vzadu za ľavé rameno a prehoď do cez tvoju nastavenú (ľavú) nohu a pravou rukou ho udri do hrude.

 

125a

 (Bez miniatúry)

Greift er dich nach dem furgesetztn schenckhl

Greift er dich ob mit dem stos an mit beden hennden oder greift dir nach dem furgesetztn schenckhl/ So merckh so er nach denn schenckhl greift/ so schau eben auf ihn/ gleich in seinem buckhen spring mit deim furgesetztn fues hin/ hinter/ und indes erwusch in den seinen agsln und zuckh in seniem (sic!) bucken nach gegen dir deinem fues nach wie hie gemalt/

So er dich oben mit beden henden fur brust stost/ so fass in auch ben beden armen oder agsln/ unnd trit zu ruckh mit dem fur/ gesetn fues unnd reis in hin gen dir/ Und spring mit dem rechtn fues aus der gruebn fur sein bed/ u wirf in also gegen dir darnber/ am negsten tail gemalt and mit dem ... zeigen bezeihent/

Preklad:

Ak ti s oboma rukami chytí hruď (resp. telo od pásu hore), alebo ti chytí nastavenú nohu, tak si daj na jeho počínanie pozor. A ako sa zohne, skoč zo svojou prednou nohou za tú, ktorú máš v Grube (jame), zároveň ho schyť za ramená a potiahni ho k sebe tak, ako tu je nakreslené.

Ak ťa oboma rukami chytí hore na hruď (resp. na časť tela od pásu hore), tak ho tiež chyť za obidve ruky alebo ramená. Odkroč s prednou nohou, strhni ho k sebe, s pravou nohou vykroč z grubu (jamy) a nastav ju pred jeho obe nohy a prehoď ho jedným ťahom cez nohu tak, ako to je naznačené na nasledujúcej strane na ktorej je nakreslený znak ... .

 

125b

 (Bez miniatúry)

So er dich oben anstosst ( k tomu je pripísaný komentár: dauon Vinst am Vorieendten tails plats.)

Preklad:

Keď ťa hore napadne (udrie). (komentár: s tým vyhráš kúsok miesta)

 

126a

Die Schwech in grubl (k tomu komentár: So ir also bey den armen gefast so magst ims auf schlahen Vnnd dann Was du wilt fur ringen treiben.)

Preklad:

Keď sa takto chytíte za ruky, tak mu môžeš odhodiť ruky a zápasiť s ním podľa tvojho uváženia.

 

126b

Das durchlauffen in/ grubl.

So du mit deim lincken veus (sic!) im gruebl/ unnd mit deim rechtn hervor stest/ unnd ben den arm/ gefast het/ so er dir dann dein arm auffchlecht/ unnd get dir auf die seitn do dein fues vorstet/ verste de rechtseiten/ und wil dich hintn benm ruckhen/ auf dem grubl .rv. (Marginalie von anderer hand: )

(so sein linckh seit) So far im mit deinem rechtn arm vorn umb den leib/ Unnd hinter spring mit deinem rechtn fues/ und wirf in uber dein recht huf/ W. hie. gemalt/

Preklad:

Keď stojíš ľavou nohou v Grüblein (jame), zatiaľ čo pravú máš nastavenú, a on ťa chytí za ruky a oboma rukami zatlačí a postaví sa na stranu tvojej nastavenej nohy, teda na tvoju pravú stranu, s tým, že ťa chytí vzadu za chrbát aby ťa vyhodil z Grüblein smerom na svoju (súperovu) ľavú stranu, tak mu pravú ruku prestrč okolo tela, obkroč ho pravou nohou a prehoď ho cez tvoj pravý bok tak, ako to je tu nakreslené.

 

127a

Begreif in mit deiner rechtn nber sein recht agsl/ hinten ben der nppen/ Unnd spring mit deim rechtn fues zwischn seinr beden/ Unnd schlag im den hacken in dein vues der in den gruben stet unnd heckhl in also heraus und mit der rechtn heb in auf benr nppen/ und wennt dein rechtn huf an in/ das haist auch one inner huf im hecklein/.h. gemalt/

Preklad:

Chyť ho tvojou pravou rukou za jeho pravé rameno a chyť ho vzadu za pás (bedro), skoč s tvojou pravou nohou medzi jeho nohy, zahákuj mu jeho nohu, ktorou stojí v Grüblein a vykývaj ho z nej von tak, že ho pritom pravou rukou nadvihneš za pás (bedro) a tvoj pravý bok nasmeruj k nemu. Toto sa nazýva aj vnútorný bok pri hákovaní. Ako je to tu nakreslené.

 

127b

Der inner hackn im grubl (K tomu komentár: Den pruch yber das ausheben vnnd yber das Stuckh/ vinstu vorn im 8. possen das der pruch yber die inner Huf im hecklein ist/ mit der zifer .8.)

Preklad:

Obranu proti nadvihnutiu nájdeš vpredu na figúre označenej číslom 8., ktorá popisuje obranu proti vnútornému boku pri hákovaní.

 

128a


 

Das Schragen in Grubl


Pravidlá hry/zápasu

Z miniatúr vyplýva, že zápasník stojaci v grube (jame) stojí na obidvoch nohách, zatiaľ čo zápasník mimo nej iba na jednej. Cieľom hry je podľa všetkého dosiahnuť, aby zápasník stojaci v grube (jame) túto opustil.

Pravidlá hry sa nezachovali, ale dá sa predpokladať, že hra končila vtedy keď zápasník opustil Grüblein (jamku), alebo keď sa jeho súper dotkol zeme tou nohou, na ktorej nemal stáť (ak k súperovi priskákal na pravej nohe, nesmel sa ľavou nohou dotknúť zeme a podobne). Manuskript sa ale o tomto nezmieňuje.

Rovnako sa dá predpokladať, že po zápase si zápasníci vymenili úlohy, teda stojaci v grube (jame) stál potom na jednej nohe a ten, čo predtým bol mimo grube (jamy) teraz stál v nej. Táto hra mala pravdepodobne niekoľko kôl. Toto je badateľné najmä v diele Auerswalda.

Isté je len to, že cieľom bolo to, aby sa zápasníci vyviedli z rovnováhy. Pritom sa využívali i viaceré techniky známe z ringen, nie len tie vyššie popísané.

 

Fabian von Auerswald: Ringenkunst

Toto dielo, ktoré vyšlo roku 1537 v dielni tlačiara Hansa Luffta, patrí k najkrajším a plne dokončeným dielam svojho typu. Na 46-tich stranách je zobrazených 85 polôh, ktoré zachytávajú každý chmat či zvrat, ktoré sú v ringenu obsiahnuté.

Samotný Fabian von Auerswald je zachytený na miniatúrach. Tu je zobrazený ako skúsený, starší majster. Toto zodpovedá realite, nakoľko Fabian von Auerswald vyučoval v Sasku synov kurfürsta Johanna Friedricha tomuto umeniu.

Svoje dielo vydal Fabian von Auerswald vo veku 75 rokov. Dielo sa rýchlo stalo populárnym spisom. Bolo citované a zmieňované viacerými autormi. Pre ilustráciu spomenieme napríklad Paula Hectora Maira a jeho dielo „Die Stend im Ringen". Tu síce vychádza z diela „Ringenkunst", no úplne vynecháva časť pojednávajúcu o Grübleinringen.

Fabian von Auerswald vo svojom diele spracováva umenie nemeckého ringenu (zápasenia), vytvára akúsi učebnicu tohto umenia. Síce tu zobrazuje aj Grübleinringen, no skôr ako atrakciu či zaujímavosť alebo ako prvok odreagovania sa pre študentov manuálu.

Texty a ilustrácie diela tvoria kompaktný celok, nadväzujú na seba. Ringen je tu zobrazené vo „fázach". K dielu je priložených osem návodov pojednávajúcich špecificky o Grübleinringen.

Grübleinringen, originálne texty a ich preklad

D1a

Fabian_von_Auerswald_83

Hie sehet sich am: wie man vorzeiten im Grüblein gerungen hat. Der inn der Gruben stehet/ darff mit dem Beine nicht heraus/ und sein Gegeman mus hincken auff einem Beine/ Da gehen viel Künste darauff/ und ist lustig zu zu sehen.

Preklad:

Tu je vidieť ako sa kedysi zápasilo v Grüblein (jamke). Ten, čo stojí v Gruben (jame), nesmie dať z nej nohu von a jeho súper musí skákať na jednej nohe. Toto si vyžaduje veľa umenia a je zábavou sa na to prizerať.

 

D1b

Das ist der Hinterwurff des Hakens/ einen aus der Gruben zu werffen/ Der gehet schnell und sein lustig.

Preklad:

Toto je odhod hákovaním dozadu slúžiaci k tomu, aby si súpera dostal von z Gruben (jamy). Robí sa rýchlo a je zábavný.

 

D2a

Das ist die Hüffe der Kniekel (═ der Wurf über die Hüffte, über den Oberschenkel nahe bei der Kniekehle)/ ist auch gut einen aus der Grube zu werfen/ So komme ich mit meinem rechten Schenkel in seine rechte Kniefel/ und wend mich auff die rechte seiten.

Preklad:

Toto je hod cez zákolenie (rozumej hod cez bok, cez časť stehna blízko pri kolene). Aj toto je dobré na vyhodenie zápasníka z Grube (jamy). Takže prídem s mojim pravým stehnom k jeho pravému kolenu a otočím sa na pravú stranu.

 

D2b

Das ist eine stücke aus der Grube zu werffen/ das heisst der Misthacke/ Da komme ich mit meinem lincken Beine inn seine rechte Kniefele/ und bringe (dränge ihn) ja oberrücke.

Preklad:

Toto je spôsob ako vyhodenia z Grube (jamy), ktorý sa volá Misthacke (určitý spôsob zaháknutia). Svojou ľavou nohou sa dostanem k jeho pravému kolenu a prehodím ho na chrbát.

 

D3a

Das ist ein frey stücke (für den, welcher) inn der Grube stet/ Wenn er mich in den haken wil lassen/ So wirfe ich mit meinem Kopff unter seinem rechten Arm hindurch/ kompt mein rechter Arm oben an seinen Hals/ und der lincke Arm kompt zwischen seine Beine/ und lass (ich) recht mit im rum/ so bleibe ich mit dem lincken Schenkel allemal in der Gruben.

Preklad:

Toto je voľný ťah toho, ktorý stojí v grube (jame). Keď ma chce súper zaháknuť, tak dám svoju hlavu pod jeho pravú ruku, moja pravá ruka sa dostane na jeho krk a ľavá ruka medzi jeho nohy a trhnem s ním doprava, a zostanem popritom celý čas s ľavým stehnom v gruben (jame).

 

D3b

Das stücke das inn die Gruben gehört/ Das widerteil das ein Hüffe nimt (═ Wie sich der in der Grube benimmt, und nicht vom Gegner über den Oberschenkel geworfen zu werden) So faß ich mit meinem rechten Schenkel inn die höhe/ im entgegen/ So bleibe ich mit meinem lincken Schenkel inn der Gruben/ inn der wage/ (das) ist der Bruch.

Preklad:

Ťah patriaci ku Gruben (rozumej ku Grübleinringen). Je to ťah súpera proti stojacemu v Gruben ( Podľa toho čo robí ten v gruben (jame), keď nechce byť súperom prehodený cez stehno). Svoje pravé stehno zdvihnem do výšky, oproti nemu. Tak zostanem so svojim ľavým stehnom v rovnováhe v gruben (jame). Toto je spôsob ako sa dostať zo súperovho držania (ťahu).

 

D4a

Wenn er den Misthacken nimpt gegen mir/ nimpt er in mir mit dem lincken Schenkel/ so schlahe ich in mit meinem rechten Schenkel an seinen lincken innwendig/ (das) ist der Bruch uber den Histhaken.

Preklad:

Keď proti mne použije zaháknutie, a podoberie ma ľavým stehnom, tak ho svojim pravým stehnom udriem do vnútornej strany jeho ľavého stehna. Toto je spôsob ako sa dostať zo zaháknutia.

 

D4b

So neme ich das stücke das anschlaheng/ mit meinem rechten Beine/ Schlahe ich an sein linckes Bein/ so mus er aus dem Misthaken gegen in die Seiten / das er fallen mus.

Preklad:

Použijem techniku úderu (kopu). So svojou pravou nohou mu kopnem do ľavej nohy. Tak v zaháknutí stratí rovnováhu a padne na stranu.

 

Fabian von Auerswald poznal Grübleinringen zo svojej osobnej skúsenosti. Neoznačoval ho, ako je napísané vo Wittenbergskej tlači, za staré, respektíve historické umenie, ale tradíciu Grübleinringen oživoval svojou výučbou. Jeho tradíciu nevnímal ako prežitok, ale ako živú súčasť zápasníckeho umenia. Toto stojí v kontraste s fechtbuchom Ms.Germ.Quart 2020, kde zmienka o Grübleinringen predstavuje iba akúsi reminiscenciu na historické, už skoro mŕtve umenie.

Najväčší rozdiel medzi týmito manuskriptami tvorí fakt, že Fabián von Auerswald sa Grübleinringenu venoval osobne a mal s nám teda bohaté skúsenosti, zatiaľ čo autor/i Ms.Germ.Quart 2020 ho poznal/i len teoreticky.

Dá sa predpokladať, že Auerswald prišiel s Grübleinringen do kontaktu okolo roku 1500. Zaujímavé je, že pred týmto rokom, a ani temer po roku 1520, nenachádzame o Grübleinringen žiadne živé zmienky. Prečo toto umenie tak zrazu zaniklo nie je dodnes dostatočne objasnené.

Isté je len to, že Grübleinringen slúžilo ako forma oddychu a zábavy pri stredovekých turnajoch a rovnako aj pri výučbe Auerswaldových žiakov.

Sekundárne zdroje vychádzajúce z diela Fabiana von Auerswalda

Okrem týchto hlavných, primárnych zdrojoch máme i ďalšie zmienky o Grübleinringen, ktoré spracúvajú Auerswaldov manuskript, no predstavujú len okrajové alebo veľmi strohé poznatky o tomto druhu zápasenia.

Za prvý sekundárny opis Grübleinringen pokladáme dizertáciu od Johanna Ernsta von Auerswalda, nasledovníka Fabiana von Auerswalda, „De veterum arte luctandi" (Wittenberg 1720), v ktorej autor cituje práve Fabiana von Auerswalda a spomína Grübleinringen, ako jednu z foriem nemeckého zápasenia, avšak už v tých časoch bolo Grübleinringen pokladané za historické umenie a vedomosť o ňom skôr dokazovala sčítanosť autora dizertácie, ako jeho snahu oživiť toto umenie.

Neskôr, v 19. Storočí je Grübleinringen okrajovo spomenuté v diele Friedricha Ludwiga Jahna „Deutsche Turnkunst" (1816). Autor síce spomína dielo „Ringenkunst" (1539), avšak výrazne nerozlišuje tradičné nemecké zápasenie (ringen) od Grübleinringen.

Tretiu zmienku o Grübleinringen nachádzame v diele „Serapeum" od Sotzmanna (1844). Autor už Grübleinringen vyčleňuje ako športovú zaujímavosť popri turnajoch. I v tomto prípade však nachádzame len veľmi strohé informácie.

Štvrtá zmienka je zaznamenaná v knihe „Würdigung der Spieβ´schen Turnlehre" (1845) od Karla Wassmannsdorffa, kde plní najmä funkciu prebúdzania národného povedomia Nemcov a tak ako u Sotzmanna, i Wassmannsdorff vyčleňuje Grübleinringen ako turnajovú atrakciu.

O približne 20 rokov neskôr sa v roku 1861 objavuje piata zmienka o Grübleinringen v článku „Ringen in Grüblein" od J.C.Liona, ktorý bol publikovaný v časopise „Deutsche Turnzeitung". Tento článok však pojednával najmä o živote a diele Fabiana von Auerswalda.

Po zverejnení článku J.C.Liona vzniká ešte v tom istom roku v časopise „Deutsche Turnzeitung" polemika ohľadom významu slova „grübeln", ktorú inicioval H.F. Maßmann.

V roku 1869 sa Auersrwaldom zaoberá G.A.Schmidt. Práve od tohto autora pochádza nové vydanie Wittenbergskej tlače. Grübleinringen však autor nevenuje pozornosť.

Dielo G.A.Schmidta komentoval i Wassmannsdorff, ktorý o rok neskôr vydal dielo „Ringkunst des deutschen Mittlealters" (1870), v ktorom spracúva i Berlínsky šermiarsky manuskript, no o sa Grübleinringen zmieňuje veľmi stroho. Neskôr však do svojho ďalšieho článku pridáva i ilustrácie Grübleinringen z Auerswaldovho manuskriptu zo 16. storočia.

Až v roku 1871 vydáva Wassmannsdorff knihu „Das...erste deutsch Turnbuch", v ktorom pojednáva o Grübleinringen. Autor tu len úsečne hodnotí tento typ zápasenia ako historický jav sprevádzajúci turnaje a zdôrazňuje, že Auerswaldov manuskript je jediným zdrojom informácií o Grübleinringen.

V roku 1887 vychádza nanovo Auerswaldov rukopis, no najmú ako obrázkové dielo. Ilustrácie pojednávajúce o Grübleinringen sa tu síce nachádzajú, no nezastávajú žiadne špecifické miesto, ale sú jeho súčasťou viac-menej preto, lebo boli súčasťou i originálneho manuskriptu.

 

Manuskript Hannsa Wurma

Okrem už zmienených dvoch manuskriptov poznáme i ďalšie primárne zdroje pojednávajúce o Grübleinringen, a to tri manuskripty z prvého desaťročia 16.storočia.

Tieto manuskripty sú si vo viacerých aspektoch natoľko podobné, že neskoršie 2 sú pokladané za odvodeniny od prvého rukopisu, ktorému, podľa všetkého predchádzal dnes už nezachovaný vzorový spis.

Manuskript pozostáva z 22 ilustrácií ringenu, pričom každá má priložený „zettel (lístok)", ktorý slovne objasňuje danú techniku. Strany nemajú nadpis, uvedený rok, signatúru a ani číslovanie.

Miniatúry sú farebné. Na zadnej strane sa nachádza farebné vyobrazenie erbu mesta Landshut, ktoré leží v Bavorsku, čo nám opäť pomáha zaradiť tento manuskript ku konkrétnemu regiónu. Na tejto strane sa rovnako nachádza i nadpis „Gedruckt zu landshut Hanns Wurm". Na základe tejto informácie poznáme i zostavovateľa rukopisu, Hannsa Wurma.

Zaujímavosťou tohto diela je, že text a miniatúry boli vyrezané z dreva naraz, teda jedná sa o takzvaný „Blockbuch", teda knihu, ktorá bola vyrezaná do blokov dreva, pričom strany boli spracované ako celok. Tento manuskript je teda posledný známy blockbuch, čo nám pomáha stanoviť obdobie jeho vzniku.

Blockbuchy zaznamenali svoj rozmach v období medzi rokmi 1450 – 1470. Helmut Minowski uvádza, že Muther tento manuskript datuje do rozmedzia rokov 1480-1494. Podľa všetkého však toto dielo spadá skôr do prvej polovice 16. storočia.

Ako bolo už uvedené, neskôr vznikli i ďalšie 2 manuskripty. Všetky 3 diela majú veľa podobných prvkov, vrátane štýlu ilustrovania, či jazykovej stránky (podobnosti v dialektoch). Z tohto vyplýva, že autori oboch rukopisov boli pravdepodobne nasledovníci Hannsa Wurma.

Ostáva však otázne, či všetci traja autori nevychádzali z už zmienenej nedochovanej predlohy, podľa ktorej sa riadil Hanns Wurm.

Keďže sa hlavná pozornosť pri skúmaní Grübleinringen venovala Auerswaldovi, dielo Hannsa Wurma, a i neskorších dvoch rukopisov boli zaradené ku klasickému ringen. Predpokladalo sa, že scéna zápasenia v grube (jame), akej svedkami sme v diele Auerswalda je zachytená špecifická kuriozita.

Problémom však bolo, že manuskript Hannsa Wurma obsahoval pojem „grübeln". Tomuto faktu však nebola venovaná pozornosť a dokonca pojem „grübeln" nadobudol nasilu metaforický význam.

Grübleinringen, originálne texty a ich preklad

1a

 (Titulná ilustrácia, arabeska)

01a

 

1b

01a

In Sand Jorgn name heb an. vnd schaw zum Ersten. Ob der man. hoch oder nyder gang. das ist des ringens anfang.

gruebeln (nápis na trávnatej ploche)

Das ist der recht S(tand vnd) wag. Vor dem (man).

Preklad:

V mene svätého Juraja začni a najprv sleduj, či súper ide z hora alebo zdola. Toto je začiatok zápasu.

gruebeln (nápis na trávnatej ploche)

Toto je správny postoj a správna rovnováha pre zápasníka.

 

2a

01a

So der man. mit der hant nach dir gereifft. So nym das stuck, das haist das zucken.

Preklad:

Keď na teba súper siahne rukou, tak použi tento ťah, ktorý sa volá trhnutie.

 

2b

01a

Wan er dich gantz erhebt hat vn das du kain hab habn magst So brauch das stuck das dw hie siechst. So mueß er dich lassen Od´ du prichst ym de arm.

Preklad:

Keď ťa úplne nadvihol a ty sa nemáš čoho chytiť, tak upotrebíš ťah, ktorý tu je ukázaný. Musí ťa pustiť, inak mu zlomíš ruku.

 

3a

01a

Wen er sich ganntz aufricht vnd hindersich strebt. So du yn. in den hacken hast. So nym das stuk das haist der schragn.

Preklad:

Keď sa úplne narovná a tlačí za seba, a ty ho máš zaháknutého, tak použí ťah známy ako „schragen".

 

3b

01a

Das Stuck haist der jnwentigs schlenckhacken. das nym mit uoller sterck. So wirfstu yn. mag er dich nicht wenndn.

Preklad:

Tento ťah sa nazýva vnútorné zaháknutie stehna. Použi ho plnou silou, tak ho (súpera) prehodíš . Nebude ťa môcť otočiť.

 

4a

01a

Wen er dich erhebt hat Vnd wil dich zu ruck werffen. So thue so wellstu vallen. Vnd greiff ym. nach dem gerechtn schenckl. vnd stoß yn also uo dir.

Preklad:

Keď ťa naddvihol a chce ťa hodiť dozadu, tak rob ako by si mal padnúť a chyť ho za jeho pravé (nastavené) stehno a zhoď ho pred seba (smerom pred seba).

 

4b

01a

Wen er dir den hacken von seine pain wil ziehen. So nym das stuck. Das haist der rigel.

Preklad:

Keď sa ti pokúsi dať zaháknutie cez jeho nohu, tak použi ťah, ktorý sa volá „rigel".

 

5a

01a

Wen du in den hacken laufst. ee wan er sich recht in die wag setzt. So nym das stuck . das haist. der hinder wurff.

Preklad:

Keď sa dostaneš do hákovania (súper ťa zahákne), tak skôr ako sa súper poriadne dostane do rovnováhy, použi ťah, ktorý sa nazýva zadný hod.

 

5b

01a

Wen er eng mit seine painen stet. So du yn. in den hacken hast. So nym das stuck. das haist. die fur trettent huft.

Preklad:

Keď stojí súper nohami naúzko, tak, že ho máš zaháknutého, tak použi ťah známy ako „die fur trettent huft". (V tejto polohe použi svoj bok proti súperovi tým, že ho na neho natlačíš.)

 

6a

01a

Wen du ein hufft nymst. vnd er sich mit dir aufricht. Oder dich aus dem hacken hebt. So nym das stuck. das haist der lest hacken.

Preklad:

Keď použiješ bok a on (súper) sa narovná, alebo ťa zo zaháknutia zdvihne, tak použi ťah, ktorý sa nazýva „lest hacken".

 

6b

01a

Wen er sich auffricht, So du in in dem hacken hast. So nym das stuck. das haist die halb huft. vnd ist ain rechtz kampf stuck.

Preklad:

Keď sa súper narovná tak, že ho máš stále zaháknutého, tak použi ťah, ktorý sa nazýva polovičný bok a je pravým bojovým kúskom.

 

7a

01a

Greifft dich der man Zwm erstn an. So nym das stuck. das haist. der abstoß.

Preklad:

Ak ťa súper napadne ako prvý, tak použi ťah nazývaný „abstoß" (odhod).

 

7b

01a

Wen er sich aufricht. Oder in die wag setzt. So du yn. in ═ dem hacken hast. So nym das stuck. das haist die gabel.

Preklad:

Keď sa narovná (súper), alebo keď sa dostane do rovnováhy, a ty ho máš zaháknutého, tak použi ťah zvaný „gabel (vidlica)".

 

8a

01a

Wen er dir den kopff zugkt. So du ym. in den hacken wilt lauffen. So nym das stuck. Das haist. der ausser hacken.

Preklad:

Keď ti trhne hlavou tak, že sa mu dostaneš do háku, tak použi ťah, ktorý sa volá vonkajšie zaháknutie.

 

8b

01a

Greifft dich der man. Mit zorn vnd sterck an. So nym das stuck. Das haist. das ab winden.

Preklad:

Ak ťa súper napadne s hnevom a silou, tak použi ťah, ktorý sa zve „ab winden (vytočenie)"

 

9a

01a

Wen er sich weit von dir scheubt so du in den hacken stest. So nym das stuck. das haist die wammaß hufft.

Preklad:

Keď sa od teba (súper) odkláňa tak, že si zaháknutý, tak použi ťah zvaný „wammaß hufft (určitý typ prehodu cez bok)"

 

9b

01a

Das ist die hufft. In dem ausserm hacken. die nym snell mit sterck.

Preklad:

Toto je bok (rozumej požitie boku) vo vonkajšom hákovaní. Túto použi rýchlo a so silou.

 

10a

01a

Das ist der hinder wurff. yn dem aussern hacken. Den nym mit aller sterck.

Preklad:

Toto je zadný hod pri vonkajšom hákovaní. Ten použi s plnou silou.

 

10b

01a

Wen er weit mit den paine stet. So du yn. in den hacken hast. so nym das stuck. das haist die halb hufft.

Preklad:

Keď stojí ďaleko s nohou (súper), tak, že ho máš zaháknutého, tak použi ťah známy ako polovičný bok.

 

11a

01a

Das ist ain gemeins freys stuck das zu den seittn. ain yeder ringer praucht. Vnd get aus der thwirch.

Preklad:

Toto je všeobecne voľný ťah, ktorý upotrebí každý zápasník bokom, a vychádza z thwirch (z horizontálnej polohy).

 

11b

01a

Das ist der Recht ein lauff vn stand. yn dem hacken.

Preklad:

Toto je nabehnutie sprava a postoj pri hákovaní.

 

12a

01a

Das stuck ist pruch vnd wider pruch. ym hacken. Vnd ist ain Freyer wurff darin zu nemen.

Preklad:

Tento ťah slúži ako obrana i protiobrana proti hákovaniu a je spojený s voľným hodom.

 

12b

01a

Gedruckt zu landshut Hanns Wurm.

Preklad:

Vytlačené v Landshute, Hanns Wurm.

 

Záver

Ako už bolo napísané, Grübleinringen predstavuje špecifický typ ringenu, ktorý spadá do úzkeho diapazónu rokov (1500 – 1540). Pre jeho zábavný charakter bol súčasťou vtedajších turnajov, no z neznámeho dôvodu sa postupne stal zabudnutým umením.

Vychádzajúc z výskumu jednotlivých primárnych manuskriptov, pochádzajúcich približne z rovnakého územného regiónu a časovo spadajúcich pod úzkeho rozpätia rokov, sa prikláňame k názoru, že Grübleinringen bolo praktikované na špecifickom území a iba istým typom obyvateľstva. Je možné teda usudzovať, že táto forma izolácie Grübleinringenu od iných, širšie praktikovaných športových disciplín zapríčinila i jeho postupný úpadok.

Sústredili sme sa najmä na sprostredkovanie poznatkov vyvierajúcich z troch primárnych zdrojoch pojednávajúcich o Grübleinringen a to Ms.Germ.Quart 2020, „Ringenkunst" od Fabiana von Auerswalda a z manuskriptu Hannsa Wurma.

Nato však, aby sme Grübleinringen vedeli reálne ohodnotiť, je potrebné mať nielen teoretické vedomosti, ale pokúsiť sa zrekonštruovať priebeh tohto zápasenia a tak načerpať i vzácne autentické skúsenosti z ktorých vychádzal i Fabian von Auerswald.