Vznik

Prvé oficiálna činnosť Trnavského šermiarskeho cechu začala v telocvični Gymnázia Hollého v roku 1999. Po prvých dvoch rokoch orientovania sa na slovenskej šermiarskej scéne, absolvovaní kurzov scénického šermu a po niekoľkých vystúpeniach, vyvstala u nás potreba radikálne odlišného prístupu k štúdiu šermu. V tomto čase absentovala na Slovensku akákoľvek základňa venovaná pôvodnému šermu mečom, a preto sme sa rozhodli opustiť cestu scénického a divadelného šermu razenú u nás organizáciou Magistérium.

V tomto období mal cech 6 - 10 členov. Vo februári 2002 sa Trnavský šermiarsky cech registruje ako občianske združenie a na jar toho roku nastáva aj najvýraznejší prerod činnosti skupiny v jej histórii.

Nové zameranie

Cieľom skupiny sa prioritne stáva hĺbkové štúdium šermiarskeho umenia s dlhým mečom na základe dobových manuskriptov. Cech zhromažďuje materiály k šermu, ktoré u nás dovtedy neboli vôbec známe a odhodlane sa púšťa priekopníckou cestou interpretácie pôvodných zdrojov.

Ako druhú prioritu si skupina vytyčuje skúmanie a rekonštruovanie hmotnej kultúry, s čím bolo spojené striktné vymedzenie obdobia, ktorému sa bude cech venovať na roky 1450 - 1480. Výber tohto obdobia  vyplynul z pragmatických dôvodov. Tento časový úsek poskytuje, narozdiel od predošlých období, viac ikonografických i písomných prameňov. Ako po šermiarskej stránke, tak aj v oblasti hmotnej kultúry.

Týmito prístupmi sa skupina stáva v danom čase ojedinelou a nasledujúce roky 2002 - 2003 prinášajú ovocie vo forme mnohých nálezov nových manuskriptov a celkovom pochopení hĺbky Lichtenawerovho systému šermu, ktorý sa stal jadrom výučby. V roku 2002 Trnavský šermiarsky cech tiež nadväzuje spoluprácu s pezinskou skupinou Corona, ktorá má príbuzný pohľad na otázku rekonštruovania šermu a hmotnej kultúry. Z tejto spolupráce nakoniec vzniká prvá nadskupinová organizácia venujúca sa rekonštrukcii Lichtenawerovho šermiarskeho  odkazu – Gesellschaft Lichtenawers. Prichádza k rade diskusií, praktickým skúškam a konfrontáciám  dvoch nezávisle vyvinutých interpretačných celkov, čo naše vedomosti prirodzene posunulo omnoho ďalej, a potvrdilo správne smerovania oboch týmov.

V roku 2004 odchádza jeden zo zakladajúcich členov – Daniel Holeček, a zakladá si vlastnú skupinu s odlišným zameraním. Trnavský šermiarsky cech sa na ďalšie štyri roky uzatvára do telocvične kde intenzívne pracuje na zdokonaľovaní šermiarskych techník a ich prevádzaní v praktickom boji. Behom týchto rokov bolo usporiadaných viacej náborov z ktorých vzišlo zopár nádejných ľudí, nie všetci však vydržali a zostali pri šerme. V roku 2008 vystupuje Trnavský šermiarsky cech na Sympóziu šermiarov v Smoleniciach, kde deklaruje svoju cestu vo výskume a oboznamuje poslucháčov s niektorými výsledkami dlhoročného bádania.

V dnešnej dobe, a taktiež v budúcnosti, sa cech (o počte cca. 20 ľudí) chce aj naďalej venovať predovšetkým výskumnej činnosti, praktickému šermu a rekonštrukcii dobového života mešťanov v rokoch 1450 - 1480.

Ciele

Interpretácie

Hans von SpeyerTrvalým a najdôležitejším cieľom skupiny je vytvorenie komplexnej heuristiky šermiarskych diel, ich podrobná historická aj šermiarska analýza, následná interpretácia bojových techník a postupov a ich prevedenie do praxe. Naše interpretácie vychádzajú z neustále sa rozširujúcej zbierky cca. 50 šermiarskych kníh a spisov, ktoré podrobujeme dôkladnej analýze v šermiarskom a historickom kontexte. Interpretácie tvoria odrazový mostík pre rekonštrukciu in vivo, kedže do našej doby sa nezachovala súvislá niť, či tradícia, ktorá by toto bojové umenie uchovala.

Funkčnosť

SchillerNeustálym zdokonaľovaním a hlavne testovaním moderných ochranných pomôcok sa skupina usiluje dosiahnuť možnosť full-kontaktného sparingu v blossfechten a zdokonaliť tak na maximum funkčnosť interpretovaných techník. Našim cieľom je obnoviť šerm ako bojové umenie a vydobyť mu tým väčšiu vážnosť v očiach laickej verejnosti, u ktorej prevláda mýtus o ťažkopádnosti európskych bojových umení.

Bádanie

Výskum v depozitochDobre si uvedomujeme, že je aj naďalej nutné pátrať a prehlbovať naše znalosti o šerme aj z historického hľadiska. Preto sa snažíme vyhľadávať aj iné pramene dotýkajúce sa šermu a prezentovať tieto poznatky v článkoch. Chceme tak vytvárať komplexnejší pohľad na umenie šermu ako historický a kultúrny fenomén. Rovnako dôležité je aj podrobné spracovanie materiálov a artefaktov, ktoré nám pomôžu hlbšie preniknúť do sveta hmotnej kultúry 15. storočia. Výskum je založený na zdrojoch z múzeí, depozitov, či z rádovo desaťtisícovej databázy ikonografického materiálu

Living history

Kostym podla TalhofferaUž od svojho založenia je našou druhou láskou hmotná kultúra. Aj v tomto smere chceme patriť k špičke a preto postupujeme zdĺhavou cestou zhromažďovania ikonografického, archeologického a historického materiálu, z ktorého vychádzame pri našich rekonštrukciách odevov, zbraní a všetkého čo sa dotýkalo všedného života v meste v rokoch 1450 - 1480. Produkujeme aj viaceré odborné články dotýkajúce sa hmotnej kultúry a vojenstva v stredoveku, ktoré sa snažíme publikovať v odborných periodikách.

Propagácia

Šermiarske sympózium Smolenice 2008Naša skupina sa snaží formou inteligentných projektov, článkov a prezentácií priblížiť dnešnému človeku rozsah a komplexnosť šermiarskeho umenia prevládajúceho v Európe po dve storočia v línii majstra Lichtenauera. V budúcnosti by sme tiež radi širšie prezentovali život a vojnové časy mešťanov a mestskej hotovosti z Trnavy v období bratríckych vpádov.

Výchova

Prednášky na Trnavskej UniverziteAzda najdôležitejšou úlohou a cieľom je pre nás prehlbovať znalosti a šermiarske zručnosti novým mladým členom a rozširovať tak komunitu kvalitných šermiarov a kultúrne a historicky vzdelaných ľudí. V rámci našej skupiny prebiehajú početné aktivity zamerané na zvýšenie znalostí jej členov. Predovšetkým formou vlastného štúdia jednotlivých členov a následnou prezentáciov nadobudnutých vedomostí na skupinových prednáškach, či spracovaním článkov a referátov.

 

Apríl 2009